سهم صنعت چاپ در حمایت از کالای ایرانی

  • شنبه, 29 ارديبهشت 1397 ساعت 07:58
  • منتشرشده در چاپ

                                                                                        

صنعت چاپ در دو زمینهی مهم نقش آفرین و تاثیر گذار است؛ یکی در جایگاه فرهنگی و دیگری در مقولهی چاپ صنعتی و بستهبندی.

مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی در گفتگو با چاپ ونشر، گفت نقشی که چاپ صنعتی و بستهبندی در حمایت از کالای ایرانی میتواند ایفا کند از جنبههای مختلفی قابل توجه است.

«پروین نباتی» ادامه داد: یکی از علتهای عدم تمایل و اقبال مصرفکنندگان به کالاهای تولید داخل؛ نداشتن اطلاعات کافی و شناخت مناسب از ویژگیهای مطلوب کالای ایرانی و نداشتن بستهبندی شکیل، مناسب و موردپسند مصرفکنندگان است که صنعت چاپ در این زمینهها میتواند کمک موثری باشد؛ و با معرفی مطلوب کالاهای ایرانی، طراحی و بستهبندی مناسب، درج اطلاعات مورد نیاز مصرفکنندگان، ایجاد جاذبهی لازم و البته غیر کاذب، متنوعسازی و پوشش همهی سلایق مصرفکنندگان به ایفای نقش بپردازد.

وی افزود:  صنعت چاپ در جایگاه فرهنگی خود میتواند علاوه بر معرفی توانمندیهای داخلی در تولید کالاهای مورد نیاز در کنار تبیین امتیازها همراه با  انتقاد سازنده به بهبود کیفیت کالاهای تولید داخل کمک کند.

مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی بیان کرد: اهمیت صنعت چاپ در حوزهی نشر به این مهم اشاره دارد که رسالت فرهنگی این حوزه  در همکاری با تولیدکنندگان داخلی و افزایش سطح آگاهی  مصرفکنندگان به درستی ایفا می کند و مدبرانه از سیاه‏نمایی و ایجاد دلسردی جلوگیری به عمل می آورد.

نباتی اظهار کرد:  معرفی مناسب کالاهای تولید داخلی و افزایش آگاهی مصرف‏کنندگان در مورد مزیت کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای وارداتی، بهصورت مداوم به انتشار گزارشهایی در زمینهی صنایع مختلف بپردازد تا بهصورت مصداقی و عینی اثرات مطلوب مصرف کالاهای ایرانی را در توسعهی تولید، اشتغال و شاخصهای کلان اقتصادی نشان دهد؛ و با اغماض برخی تفاوتهای مختصر کیفی و حتی قیمتی کالاهای تولید داخل در اشاعهی فرهنگ مصرف کالای ایرانی در همسنجی با مشابه خارجی نقشآفرینی کند.

رویکرد مورد نیاز

وی رویکرد ها مناسب در این حوزه اشاره دارد و تاکید می کند: بهمنظور همسویی و تقویت جریان حمایت از کالای ایرانی ضمن باور به توانمندیهای داخلی، لازم است به بهبود مستمر کیفیت، کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی اهتمام شود و مسئولیتپذیری اجتماعی، اعتمادسازی و اطلاعرسانی لازم از سوی تولیدکنندگان و رسانهها مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، گفت: جهت ایجاد مزیت بیشتر برای کالاهای داخلی لازم است تخفیفات ویژهای برای تبلیغ کالای داخلی اختصاص یابد و از تبلیغ کالاهای خارجی دارای نمونهی مشابه داخلی اجتناب شود. یکی از موضوعاتی که بهویژه در افزایش رقابتپذیری کالاهای تولید داخل نقش مهمی دارد عدم مصرف کالای قاچاق است که نیازمند فرهنگسازی لازم است.

نباتی جذب سرمایهگذاری خارجی، تولید مشترک و تحت لیسانس و برند سازی را یا ضرورت دانست و گفت: افزایش کیفیت و جلب اعتماد مصرفکنندگان تاثیر بسزایی رونق تولید دارد.

زیرساخت مورد نیاز

وی برخی زیرساختهای موردنیاز برای تحقق حمایت از کالای ایرانی را مهم اعلام کرد و تصریح کرد:  برای تحقق این مهم نیازمند بسترهایی به منظور تقویت کالاهای داخلی هستیم از جمله این موارد ضرورت توجه به توان و تسهیل مقررات، گسترش مشوقهای لازم، توسعهی خدمات تجاری، تامین مالی، تسهیل مبادلات مالی و بانکی، توسعهی خرید اعتباری، کاهش قیمت تمامشده با به حداقل رساندن هزینههای تولید، استفاده از حداکثر ظرفیت تولید اقتصادی و بهبود کیفیت اشاره کرد.

مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، افزود: بهمنظور همراهی در حمایت از کالای ایرانی ضروری است که صنعت چاپ و نشر ارتباط موثری با تولیدکنندگان داخلی جهت معرفی نقش چاپ و بسته بندی در عرضهی مطلوبتر محصولات ایجاد کند. بهنظر میرسد وجود بانک اطلاعات جامع از توانمندیهای صنعت چاپ در این زمینه میتواند حائزاهمیت باشد. علاوه بر این تقویت بخشهای چاپی میانفرآیندی در واحدهای تولیدی با توسعه و تقویت برونسپاری به صنایع تخصصی چاپ (علاوه بر همکاری موثر در تولید و مصرف کالای ایرانی) به رونق کسبوکارهای تخصصی چاپ نیز کمک شایان توجهی کند.

اقدامات تاثیرگذار در زمینهی حمایت از کالای ایرانی

ناتی اظهار کرد: خوشبختانه در آغاز سال فرصت کافی برای اقدام مناسب بنگاهها، هماهنگیها و هم افزایی از طریق تشکلها وجود دارد. با توجه به اینکه برای تامین سرمایهی در گردش و بازسازی و نوسازی صنعت چاپ نیز سازوکار لازم جهت تامین مالی (با معرفی به بانکهای عامل در سازمانهای صنعت معدن و تجارت استانها) پیشبینی شده است؛ در صورت هماهنگی و اقدام بهموقع  صنعت چاپ، نتیجهی مورد انتظار حاصل میشود. البته انتظار بر این است که صنعت چاپ به موازات اقدام برای استفاده از ظرفیتهای موجود بهروزآمدسازی فناوریها را برای پاسخگویی به نیاز همهی متقاضیان موردنظر قرار دهد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 ساعت 08:12
  • اندازه قلم