نام : smart print in china

کشور : چین

زبان : انگلیسی

موضوع : چاپ

به گزارش چاپ و نشر، این مجله به صورت ماهنامه در کشور چین در 80 صفحه منتشر می شود. این نشریه که در مورد چاپ و دستگاههای چاپ و ملزومات چاپ است به طور منظمی تنظیم شده است. در چند صفحه اول آن به تبلیغات دستگاههای چاپی اختصاص یافته اما بعد از آن، سرمقاله سردبیر چاپ می شود. سپس مجله به فصلهای مختلف از جمله بررسی اجمالی صنعت چاپ، فناوری پیش از چاپ، معرفی دستگاه های چاپ، مقایسه چاپهای مختلف، فناوری های پس ازچاپ، مواد ملزومات چاپ و در انتهای مجله چهار صفحه درباره خود مجله، کارکنان و شیوه های ارتباط با مسئولین را مطرح می کند. در بخش بررسی اجمالی صنعت چاپ به معرفی ماشین آلات چاپ ساخت چین می پردازد و با ارائه آمارهای مختلف می گوید که صنایع چاپ چین به صورت شجاعانه ای در حال پیشرفت است. در قسمت پیش از چاپ با معرفی فناوری های جدید هزاره سوم از میراث چین باستان در سالهای گذشته یاد می کند و در بخش ماشین آلات چاپ با ارائه آمارهای رو به پیشرفت، به تجهیزات چاپی چین می پردازد.

در فصل پسا چاپ و بسته بندی به معرفی شرکت ها و دستگاهها ی مختلف چاپ،آغاز به کار شرکت های مربوطه، تولیدات اصلی این شرکت ها و میزان تولید آنها اختصاص یافته است.

مترجم: محمود سمیعی