به گزارش چاپ ونشر به نقل از تبریز، برگزاری جلسه غلامحسین مسعودی ریحان با سرمایه گذار حوزه بازیافت کاغذ جلسه غلامحسین مسعودی ریحان رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با حضور رییس و اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز با سرمایه گذار حوزه بازیافت کاغذ برگزار شد.

به گزارش تبریزمن، جلسه غلامحسین مسعودی ریحان رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با حضور رییس و اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز با سرمایه گذار حوزه بازیافت کاغذ برگزار شد.