به گزارش چاپ و نشر قیمت کاغذ به شرح زیر می باشد:

قیمت به روز کاغذ A4  و  A5  در 18 تیر ماه به شرح زیر است:

 

قیمت کاغذ A4 و A5 به شرح زیر است:

 

 

قیمت کاغذ A4 در بازار امروز به شرح زیر است:

 

 

 

 قیمت کاغذ A4  و A5  در بازار امروز به شرح زیر است: