در تبليغات، بسته بندي و بازاريابي تجدید نظرکنید

يكــي از مســائلي كــه در توليــد تمــام كالاهــا اعــم از كالاهــاي صنعتــي، غذايــي، تكنولوژيكــي و حتــي گياهــي و حيوانــي حائــز اهميــت اســت و جلـب كننـده مشـتري محسـوب ميشـود مرغوبيـت كالا اعـم از جنـس آن يـا نـوع بسـته بندي و زيبايـي و هنرنمايـي در نمايـش آن اسـت . اگـر مرغوبيـت كالا ۶۰درصـد جنـس را تبليـغ كنـد بـه طـور مسـلّم زيبايـي در بســته بندي ۴۰درصــد ديگــر را بــه خــود اختصــاص ميدهــد. توليدكننــدگان عزيــز بايــد بــا افزايــش مرغوبيــت كالا و زيبايــي در بســته بندي و بازاريابــي در اســتان فــارس و اســتانهاي همجــوار راه  توسـعه و تعالـي توليـد و رشـد سـرمايه را بيابنـد.

به گزارش چاپ ونشر، يكـي از امكاناتـي كـه بـراي كليـه توليدكننـدگان در لارسـتان وجـود دارد و توليدكنندگان سـاير شهرســتانها از آن محرومنــد اتصــال مســتمر و مــداوم بــه كشــورهاي حاشـيه خليـج فـارس اسـت كـه بـا وجـود لارسـتانيهاي مقيـم در ايـن كشـورها ميتـوان روابـط گسـترده را ايجـاد نمـود و توليـدات را هـم در داخـل وارد و هـم در خـارج صـادر كـرد.

نكتــه ديگــر ايــن كــه برخــي توليــدات را بايــد بــه روز كــرد و بعضــي توليـدات نيـز بايـد براسـاس خواسـت مشـتري تغييـر داد بـه ايـن معنـي كـه اگـر مشـتري از فـلان مـاده توليـدي، تقاضـاي خاصـي دارد براسـاس تقاضــاي او عملــي ســازيم كــه بــازار را حفــظ نماييــم.

مســأله ديگــر كــه بــراي برخــي اصنــاف ماننــد مســقطي فروشها وشــيريني فروشهاي محلــي مثــل قتلمــه و زيگــرو و نانهــاي محلــي و ضــرورت دارد تبــادل كالا و رســاندن كالا بــه مراكــز مهــم از جملــه اصفهــان، تهــران، مشــهد، يــزد، شــيراز و اســت كــه در ايــن صــورت  عملـا از توليـدات داخلـي حمايـت ميشـود و قطعـاً نتيجـه مطلـوب بـه دســت ميآيــد.

ســزاوار اســت توليدكننــدگان گامــي بردارنــد و بــه مراكــز اســتانهاي مهــم مســافرت نماينــد و ببيننــد كــه هــر اســتاني از كجاهــا وســائل توليدشـان را تأميـن ميكننـد تـا واقـف شـوند كـه خيلـي عقـب هسـتيم و خيلـي جلوتـر بايـد گام برميداشـتيم.

بـه هـر ترتيـب ضـرورت دارد اولاً توليدكننـدگان در مرغوبيـت كالاهـاي خويـش، بازاريابـي، افزايـش توليـد و حمايـت از كالاهـاي داخلـي كوشـا باشـند و خريـداران نيـز در خريـد كالاهـاي ايرانـي بويـژه كالاهـاي بومـي و محلـي همـت نماينـد و از خريـد كالاهـاي غيـر وطنـي كـه مشـابه داخلـي دارد اكيـداً خـودداري فرماينـد/ میلاد لارستان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)