رضا حیرانی

 

آنچه امروز در غزه گذشت هیولای خونبار بلاهت سران عربی و شیفتگان مرگافروزانی چون ترامپ  بود. حقارت چندش آوری که دیوانه ای به نام ترامپ را در تداوم سیاست های جنگ افروزانه اش جسورتر کرد.

از آغاز اولین دقایق این کشتار مدام به این نکته فکر میکنم که در جهان سیاستمداران دیوانه شعر و شاعری چقدر ناکارآمد است. هرچقدر که کلمات را به سمت کودکان فلسطینی سوق دهیم بازهم ذره ای از رنج این فرشتگان زمینی کم نخواهد شد. جهان دیگر در معرض توحش نیست خود توحش است.

شنیعترین دقایق بر وجدان بشری می گذرد و بهانههای غمانگیزی که ریشه در منافع فردی و سیاسی دارد سبب شده است بسیاری از مدعیان آزادیخواهی و انساندوستی خفقان بگیرند چرا که میدانند در بزنگاهی تحقیرآمیز گیر کردهاند که منافع سیاسیشان با منافع هیولای عصر معاصر در یک راستا قرار گرفته است. شرم بر انسان معاصر اگر شرافت انسانی را فدای منافع و ژستهای پوشالی سیاسی کند.

تاریخ هرگز فراموشکار نبوده و نخواهد بود. گمان نبرید فردا که خورشید دوباره بر کودکان فلسطینی سلام کرد ما پرچمی که به نام آزادی در دست گرفتید و بوی خون کودکان فلسطینی را میدهد را از شما بپذیریم.

شمایی که امروز مجیزگوی ترامپها و نتانیاهوها هستید را هیچ نسبتی با روشنی و آزادی نیست. با سیاهی نمی توان بر سیاهی پیروز شد. راه رسیدن به روشنی فردا از نور می گذرد که سکوت شما بر جنایت امروز کودکان فلسطینی یعنی فرسنگها با آن فاصله دارید.